پروفایل moti Dh

moti Dh برنامه نویس
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده ایران
0تومان درآمد کسب کرده
C Sharp ProgrammingExcelHTMLHTML5PDFPower PointWordآزمونآمارآموزشتایپتخصص ترجمه در کامپیوترتدریس خصوصیترجمهرونویسیریاضیاتسرمایه گذاریغلط گیریهر چیزیویرایش متن

برنامه نویسی و تایپ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید